Download algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wood and Stones BV te Enschede

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Wood and Stones BV gevestigd te Enschede
1.2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Wood and Stones BV zijn algemene voorwaarden.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van Wood and Stones BV afwijkende bepalingen zijn slechts bindend Indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen.
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3 Mondelinge aanbiedingen door Wood and Stones BV of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. Overeenkomst.
3.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Wood and Stones BV door zijn schriftelijke bevestiging.
3.2 Elke met Wood and Stones BV aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling
Opdrachtgever zal toestaan dat Wood and Stones BV zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Wood and Stones BV zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
3.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, maten enz. alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door Wood and Stones BV bij de aanbieding verstrekt,
zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
3.4 Het risico van vergissen en/of onjuistheden bij niet schriftelijke bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.
3.5 Bij het meten van de oppervlakten worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden: op de afvallende stukken kan de totale prijs geen invloed hebben.

Artikel 4. Afspraken.
4.1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Wood and Stones BV binden de laatste niet. voor zover ze door Wood and Stones BV niet schriftelijk zijn bevestigd.
Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5. Wijziging van de opdracht.
5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht. die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon
worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
5.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Wood and Stones BV ter kennis zijn
gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 Wijzigingen aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Wood and Stones BV buiten zijn verantwoordelijkheid worden overschreden.

Artikel 6. Prijzen.
6.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

Artikel 7. Aanbetaling.
7.1 Wood and Stones BV is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van
Wood and Stones BV de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper het recht op terugbetaling van de gedane betaling.

Artikel 8. Leveringstermijnen.
8.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2 Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9. Vervoer.
9.1 De verzending geschiedt op de wijze als door Wood and Stones BV aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending,
dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 10. Gedeeltelijke levering.
10.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd: in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben
overeenkomstig het bepaalde in artikel “betaling”

Artikel 11. AansprakeIijkheid.
11.1 Wood and Stones BV is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct gevolg van:
A: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
B: Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen dIe door of vanwege hem te werk zijn gesteld, dan wel in
C: Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken
D: Beschadigingen aan de geleverdere zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf, houtaantastende schimmels, houtaantastende ongedierte en dergelijke;
E: Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
F: Buitengewone luchtvochtigheids condities In de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en of geleverd;
G: Verkleuringen van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
H: Enige andere van buiten afkomende oorzaken
I: Het uitvallen van knoesten, het kromtrekken, scheuren, krimpen, uitzetten en kleurverschil van het geleverde.
11.2 Wood and Stones BV zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
11.3 Wood and Stones BV is niet verantwoordelijk voor het leggen van de vloer, en is dus ook niet verantwoordelijk voor de eventuele daaruit voortvloeiende gevolgen en of gebreken.

Artikel 12. Reclame.
12.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Wood and Stones BV terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Wood and Stones BV wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de
opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
12.2 Wood and Stones BV dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient
te worden ondertekend.
12.3 Indien de reclame naar het oordeel van Wood and Stones BV juist is, zal Wood and Stones BV hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de faktuurwaarde van de geleverde goederen,
hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 13. Afwijkingen materiaal/andere grondstoffen.
13.1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte, breedte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde
uit de leverIng worden genomen.
13.2 Ondergeschikte veranderingen (bv. kleine modelveranderingen) van of aan door Wood and Stones BV doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 14. Garantie.
14.1 Garantie op de door Wood and Stones BV geleverde goederen wordt slechts verleend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 15. Overmacht.
15.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of
gedeeltelijk werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar
Wood and Stones BV of de opdrachtgever, niet of niet gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf
15.2 Wood and Stones BV is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze
op te schorten. respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 16. Annuleren.
16.1 Indien de opdrachtgever de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Wood and Stones BV reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs,
aan te nemen en te betalen. Opdrachtgever is voorts verplicht te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of weigering van de goederen.